18 oktober 2007

Ouderen mailen vooral

Naar aanleiding van het eerder al via Seniorweb gepubliceerde boekje over internet en ouderen komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag met een uitgebreid rapport over de digitale vaardigheden van verschillende groepen in onze samenleving.

Van de 55-plussers gebruikt bijna de helft het internet om te e-mailen. Ongeveer evenveel ouderen gebruiken het net om gericht te zoeken naar informatie. Bijna een derde van hen maakt gebruik van elektronisch bankieren. De belangrijkste reden voor senioren om geen gebruik te maken van internet is desinteresse. Van de ouderen van 75 jaar of ouder zegt 36 procent zichzelf te oud te vinden. Achter desinteresse of niet willen internetten gaan verschillende redenen schuil. Het kan komen door tijdgebrek of door een verkeerd beeld van wat internet is.

Desinteresse
Ook redenen die mensen liever niet uitspreken verdwijnen onder de noemer desinteresse. Te denken valt aan computervrees, faalangst, gezichtsverlies, de angst om fouten te maken en schaamte over het gebrek aan vaardigheden. Het SCP heeft ook het digitale gedrag van jongeren, hoog- en laagopgeleiden, werklozen en allochtonen onderzocht. Het bureau keek naar het bezit van computers en internet en de mate en diversiteit van het gebruik ervan.

Opleiding
Het rapport meldt dat Nederlanders tussen de 12 en 31 jaar op bovengenoemde punten tweemaal zo hoog scoren als Nederlanders van 52 jaar en ouder. Ook scoren universitair geschoolden tweemaal zo hoog als mensen met ten hoogste een opleiding in het Lager Beroepsonderwijs. Mensen met lager onderwijs gebruiken de computer gemiddeld voor één toepassing, ondervraagden met een universitaire opleiding voor meer dan drie.
Werkenden schatten hun eigen digitale vaardigheden tweemaal hoger in dan de gemiddelde huisvrouw. Huisvrouwen schatten hun vaardigheden laag in. Ze gebruiken het net vooral als vermaak.

Allochtonen
Onder de allochtonen hebben Turken en Marokkanen een relatief grote achterstand in computergebruik op autochtonen. Voor Surinamers en Antillianen geldt dit amper. Allochtonen noemen geldproblemen als oorzaak voor hun gebrek aan digitale kennis. Het SCP ziet internetten als positieve invloed op integratie. Allochtonen komen via chatten en surfen vaker met autochtonen in contact dan zonder computer.

Geen opmerkingen: